השבת גזל

שלום,
בצעירותי לקחתי כסף שלא ברשות ממשפחתי (הורים
ואחים).
אני לא ידוע לומר בכמה כסף מדובר אך היה מדובר
בלא מעט.

מה עלי לעשות?
אינני יודע את סכום הכסף המדוייק.

שאלה נוספת, האם בשביל להחזיר את הכסף אהיה
חייב להתוודות בפניהם על הכסף שלקחתי או שיש
דרך בה לא אצטרך לעשות זאת אלא פשוט להחזיר את
הכסף?

אם היה זה בעודו קטן, שגנב או שהפסיד ממון לחבירו, מן הדין פטור לשלם אפילו לאחר שיגדל. ואינו חייב אפילו לצאת ידי שמים. ומכל מקום ממדת חסידות טוב שיתן איזה סכום לכפרתו. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק שמיני (חלק חו"מ סימן ו).

אבל אם היה זה כשהיה כבר מעל גיל בר מצוה, מחוייב להחזיר כל מה שגנב, וגם לפייס את הנגזל או הנגנב. כמבואר בדברי הרמב"ם (פ"ד מהלכות תשובה ה"ט) לענין גזילה. וכתב מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בתשובה שנדפסה באור תורה (תשרי תשמ"ב) שהוא הדין לענין גניבה, שצריך לפייסו ולבקש ממנו מחילה, אע"פ שלא ידע מזה. וכיון שבלאו הכי צריך לפייסם ולבקש מהם מחילה, יאמר להם גם כן שאינו יודע את הסכומים שגנב מהם, ויתפשר עמהם עד שימחלו לו. ואם נפטר אחד מהם, צריך לילך על קברו ולבקש ממנו מחילה. ומכל מקום אם לא ידעו שגנב מהם, והחזיר להם הכסף, אע"פ שלא הודיעם, יצא ידי חובת החזרת הגניבה. כמבואר בשולחן ערוך חושן משפט (סימן שנה סעיף א). אבל לכתחלה צריך להודיעם ולבקש מהם מחילה, ובפרט שאינו יודע הסכומים שגנב. וכנ"ל.