ביטוח חיים והלכה

האם ממולץ לעשות ביטוח חיים ?

מותר לאדם לבטח את עצמו ב"ביטוח חיים", ואין בזה משום חוסר בטחון בהקדוש ברוך הוא. ובלבד שהכל ייעשה על פי ההלכה על יסוד תורתינו הקדושה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ולכן יש להוסיף סעיף בפוליסת הביטוח, שהכל נעשה ע"פ היתר עיסקא, כדי להנצל מאיסור רבית. וכמו שנהוג לעשות בבנקים בישראל. ובהיות שבפוליסות ביטוח מסויימות קיים סעיף בנספח לביטוח למקרה מות בתאונה, הקובע, כי לחברה לביטוח תהיה הזכות לבדוק את הגופה ולבצע בה ניתוח שלאחר המות בדרך שתיראה לה, יש להבהיר ולהזהיר שעל פי ההלכה אין מקום להתיר להסכים לסעיף זה, שגדולה חומרת האיסור של נתיחת מתים וניוולם, ועל כיוצא בזה אמרו כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. ואסור לכל אדם להסכים מראש לתנאי שכזה לבצע בגופו ניתוח שלאחר המות, שאין לאדם רשות ובעלות על גופו ונפשו, שהכל הוא קנינו של השי"ת יוצר האדם. וכמבואר כל זה בדברי מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ג (סימן פה).