מסחר מקוון בשבת

כידוע המסחר המקוון בבורסה ובמט"ח הינו אוטומטי, ע"י שמכניסים בקשה לרכישה שברגע שיגיע למחיר מסויים ירכוש, וכן באם יעלה עד מחיר מסויים ימכור. השאלה היא האם ניתן לעשות זאת בער"ש בכדי שבאם בשבת יגיע למחיר הוא יבצע את הפעולה.הבנתי שיש בזה מחלוקת אחרונים לגבי פעולה עתידית, אך שאלתי כאן הינה שאולי וכיוון שבשבת לא ברור שיהא עיסקה ויכול להיות שההוראה אפילו ניתנת כבר כמה ימים קודם א"כ אולי אולי אין את חשש חכמים לשמא יכתוב.
בנוסף ברצוני לשאול, שכיון שיש היום חברות שהם "עושי שוק", והיינו שהמסחר הוא אינו אמיתי אלא שזה כאילו משחק מול החברה שאיתה סוחרים, ורק במקרה שישנה עודף בצד אחד החברה מתכסה מול המסחר בבנקים. נמצא א"כ שזה אינו קנין שהרי אני לא רוכש כלום. השאלה היא האם זה מותר

אף על פי שגזרו רבותינו ז"ל על מקח וממכר בשבת גזירה שמא יכתוב, (ויתבארו הדינים בזה בפרק ?), מכל מקום מותר לקנות בימי החול מחבירו איזה חפץ, על תנאי שלא יחול המקח אלא בשבת, שהרי הוא אינו עושה שום מעשה בשבת, רק מערב שבת, והמקח נגמר מאליו בשבת.
ולכן מותר ליהודי להשתתף בימות החול במכרז של גוים לקבלת עיסקא וכדומה, והועדה הממונה על המכרז שהם גוים יושבים ומחליטים בשבת מי הוא הזוכה במכרז, ואפשר שהיהודי הוא שיזכה. והטעם כנזכר לעיל, שאין היהודי עושה שום מעשה בשבת עצמה, והמקח (כלומר ההחלטה והאישור על הזכיה) נעשה מאליו בשבת על ידי גוים. ועוד שאין הדבר ברור שחלות הקנין תהיה בשבת, ואפשר שהועדה הממונה על זה תשב ותדון בכך ביום חול, ואם עשו כן בשבת עצמה, על דעת עצמם עשו כן ולא על דעת הישראל.
וכן מותר להגיש ביום חול הצעת מחיר על חפצים הנמכרים במכירה פומבית, והמגיש את ההצעה הטובה ביותר זוכה באותם חפצים, אף על פי שיום המכר מתקיים בשבת עצמה. והטעם כנזכר לעיל, כי מצד היהודי הדבר נגמר כבר מערב שבת, ואין הוא צריך לבא למקום המכר ביום שבת עצמו, והגוי מחליט על דעת עצמו לקיים המכירה בשבת עצמה. [וע' בספר חזון עובדיה שבת ח"א עמוד קנד. וע' בשו"ת חשב האפוד ח"א סי' פג].
ומכל זה נלמד לשאלת השואל, שכל שהמקח נעשה בשבת מאליו, ללא שום חילולי שבת, ומצדו שלו נעשה הכל (כלומר הגשת ההצעה) מערב שבת, יש להתיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *