פרשת ויצא

שאלה בפרשת השבוע, למה שמו של יצחק אבינו לא השתנה, לעומת אברהם ויעקב שנשתנה שמם על ידי הקב"ה?

בהשקפה ראשונה היה נראה לומר בפשיטות, ששונה שמו של יצחק שניתן לו על ידי הקב"ה בעצמו, כמו שנאמר וקראת את שמו יצחק, ולכן היה שמו מושלם מתחילתו, וכלל כל הקורות איתו בעתיד, מה שאין כן שמותיהן של אברהם ויעקב שניתנו להם על ידי אביהם ואמם, ונשתנו עם שינוי מהותם במשך חייהם. ומצאתי שכן הוא במכילתא דרבי ישמעאל פרשת בא (פרשה טז) ובירושלמי ברכות (פ"א ה"ו), וזו לשונם, תניא מפני מה נשתנה שמו של אברהם ושל יעקב ולא של יצחק, מפני שאלו אבותיהם קראו להם שם, אבל יצחק הקב"ה קרא לו שם, כדכתיב ויאמר אלהים שרי אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. ובספר שבולי הלקט (ענין תפילה סימן ו) ביאר על פי זה הלשון שאנו אומרים בתפלה, זרע יצחק "יחידך", שפירושו "יחיד בשמך" שקראת לו, והוא מוסב כלפי שכינה, אבל אברהם ויעקב לא היו יחידים בשם אחד, שנשתנה שמם, והביא דברי הירושלמי הנ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *